Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu powstało w roku 2002 i wyrosło na bazie Katolickiego Centrum Młodzieży "Arka", działającego od 1999 roku. Główna siedziba znajduje się na ulicy Chrobrego 7/9. Kolejna placówka prowadzi działania przy Placu Stare Miasto 2. Dnia 22.02.2002 r. zarejestrowano w KRS, w Warszawie, pod nr 0000084608 Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, które miało stanowić formę prawną do prowadzonej dotychczas działaności. Stowarzyszenie posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego od marca 2005 r. w myśl ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 24 kwietnia 2003.

Osobami upoważnionymi do podejmowania czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia są członkowie zarządu:

1. Andrzej Tuszyński - prezes

2. Ewa Kamińska - wiceprezes

Stowarzyszenie prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną. Niesie wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, mającą na celu minimalizowanie negatywnych skutków szerzącej się patologizacji życia społecznego, alkoholizmu, narkomanii, przemocy, poprzez stworzenie warunków do osobistego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań, zaangażowanie w pracę użyteczną społecznie, wychowywanie młodzieży przez pracę(wolontariat), wdrażanie aprobowanych norm etycznych, moralno-społecznych, egzekwowanie podjętych zobowiązań. Stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania, mające na celu inspirowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej do pracy na rzecz swojego środowiska, poprzez ogłaszanie konkursów grantowych, dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych. Wspiera młodzież w rozwijaniu zainteresowań i pasji poprzez fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Prowadzi kuchnię i stołówkę służącą bezpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży z najbiedniejszych środowisk. Taką formą pomocy objętych jest ponad 500 podopiecznych korzystający z różnych form edukacji pozalekcyjnej.


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437