Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Bolesława Chrobrego 7/9

Historia placówki przy ul. Bolesława Chrobrego 7/9 sięga roku 1999. Ówczesny proboszcz Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu pozyskał od Gminy Miasta Radomia lokal, w którym dawniej mieściła się restauracja „Romantyczna” i bar „Podkomorzanka”. Postanowiono stworzyć tam miejsce spotkań i rozwoju młodych ludzi. Od dawna istniała potrzeba stworzenia w mieście takiego Centrum, które skupiałoby młodzież chcącą dzielić się swoimi zdolnościami oraz wartościami, tym samym ubogacając innych i dając im dobry przykład. 
W myśl przyświecających założycielom celów powstało Katolickie Centrum Młodzieży Arka”, które 22.02.2002 roku zostało zarejestrowane w KRS w Warszawie, jako Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”. Idea tego miejsca nadal pozostaje niezmienna. Młodzi ludzie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, dzieląc się z innymi tym, czego się nauczyli. 
 
W placówce przy ul. Chrobrego 7/9 działa Klub dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, w ramach, którego odbywają się zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne oraz plastyczne, a także pomoc w odrabianiu lekcji. Po za proponowaną ofertą wymienionych zajęć, uczestnicy spędzają swój wolny czas od godziny 13: 00 do 19: 00 biorąc udział w zabawach animowanych przez opiekunów Klubu, ale mogą także skorzystać z kafejki internetowej. Podopieczni Klubu objęci są bezpłatnym dożywianiem.
 
W miejscu tym zrodził się także wolontariat. To tutaj założony został pierwszy Klub Młodzieżowego Wolontariatu skupiający młodzież wrażliwą, uczynną, nastawioną prospołecznie, chcącą pomagać potrzebującym. Obecnie, znajduje się tu Centrum Wolontariatu, które skupia 37 Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu działających w strukturach Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. 
 
Placówka przy ul. Chrobrego 7/9 to także miejsce spotkań grupy literackiej, radomskiego poety, Adriana Szarego. 
 

Plac Stare Miasto 2

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu pozyskało od Gminy Miasta Radom nieruchomość na Placu Stare Miasto 2 za 1% wartości na prowadzenie działalności statutowej. Przekazanie budynku nastąpiło we wrześniu 2006 roku, natomiast uroczyste podpisanie Aktu Notarialnego miało miejsce w kwietniu 2007 roku. 
Jest to największa placówka, jaką posiada Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Włożyliśmy bardzo wiele pracy i wysiłku w zaadoptowanie pozyskanej nieruchomości do naszych celów, aby mogła służyć w pełni realizacji naszych działań statutowych. Przeprowadziliśmy kapitalny remont budynku głównego, w którym stworzyliśmy zaplecze szkoleniowe oraz kuchnie i stołówkę. Jako jedyna placówka posiada własny teren zielony, który wzbogaciliśmy nowe nasadzenia drzewek i krzewów? Zbudowaliśmy także sceną plenerową, na której w okresie letnim odbywają się koncerty oraz przedstawienia. 
 
Tak jak w każdej placówce, również na Placu Stare Miasto, działa Klub dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Jest to placówka wyposażona w sprzęt komputerowy, muzyczny, plastyczny, a także posiada zaplecze do przeprowadzenia zajęć kulinarnych, tanecznych, aerobik, czy fitness. W ofercie zajęć, Klub posiada zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz kulinarne. 
 
Pod okiem opiekunów, podopieczni mogą skorzystać ze stołu bilardowego, który znajduje się w sąsiednim budynku, a w okresie letnim z rowerowych gokartów. 
 
Na placu działa także wolnostojąca przestrzenna ścianka wspinaczkowa, z której po uzgodnieniu terminu z przeszkolonym personelem, mogą korzystać nasi podopieczni, a także inne zainteresowane grupy. 
 
Dla potrzeb młodzieży, powstała także siłownia, z której po uprzednim poinformowaniu pracowników mogą skorzystać zainteresowani. 
 
W placówce na Placu Stare Miasto 2 swoje spotkania mają członkowie Klubu Seniora działającego przy Parafii p.w. Świętego Wacława w Radomiu. 

Marii Gajl 24/1

Placówka przy ul. Marii Gajl 24/1 działa od stycznia 2014 roku. Mieści się ona na osiedlu mieszkań socjalnych usytuowanych na północno-wschodnich peryferiach miasta. Jest to placówka najbardziej oddalona od centrum, co uwydatnia jej cel istnienia. 
 
Podobnie, jak w każdej placówce Stowarzyszenia, działa tutaj Klub dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Prowadzona jest bezpłatna działalność edukacyjno–wychowawcza, charytatywna i kulturalno–oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 roku życia. Większość beneficjentów stanowią osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego na rzecz podopiecznych realizowane są różnorodne programy i projekty. Klub dysponuje stałą ofertą zajęć: tanecznych plastycznych, muzycznych, sportowych i rekreacyjnych. Ponadto w cotygodniowym planie znajdują się zajęcia tematyczne: Klub filmowy, kącik gier, karaoke, warsztaty zdobnicze. W miarę potrzeb organizowane są zajęcia usprawniające umiejętność właściwego posługiwania się słowem oraz pogadanki profilaktyczne. Podopiecznym zapewniona jest pomoc w odrabianiu lekcji oraz wsparcie psychologiczno–pedagogiczne. 
Placówka współpracuje z instytucjami wspierającymi i aktywizującymi środowisko lokalne. Podopieczni są objęci bezpłatnym dożywianiem. Ponadto uczestniczą we wszystkich inicjatywach oraz imprezach okolicznościowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Najpopularniejszymi są: Bal Karnawałowy, ferie zimowe, Dzień Dziecka i półkolonie letnie. Spośród najstarszych podopiecznych wyłaniają się kandydaci do Młodzieżowego Centrum Wolontariatu. 
 
W okresie roku szkolnego placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13: 00 do 18:30. Podczas ferii zimowych i wakacji zajęcia organizowane są od 9: 00 do 15: 00 ·z uwagi na potrzebę opieki i organizacji czasu wolnego w godzinach przedpołudniowych i wczesnego popołudnia. 
 

Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437