Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Wolontariat jest jednym z głównych i pierwszych programów realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu.

Historia

Powstanie młodzieżowego wolontariatu zainspirowane zostało Samorządowym Konkursem Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" i tzw. Klubami Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, działającymi pod patronatem Fundacji "Świat na Tak".
Klub Młodzieżowego Wolontariatu przy "Arce" rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Początkowo skupiał prawie wyłącznie młodzież, uformowaną już w pewnym stopniu przez Ruch Światło – Życie.

Z biegiem czasu powstawały Szkolne Kluby Młodzieżowego Wolontariatu, działające pod patronatem klubu – "matki" przy stowarzyszeniu. Obecnie takich Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu jest już trzydzieści dwa.

Zadania

Do głównych zadań Centrum Młodzieżowego Wolontariatu należy promowanie idei wolontariatu zwłaszcza wśród młodzieży, ale i społeczności Radomia, tworzenie struktury organizacyjnej, zakładanie Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu na wszystkich szczeblach edukacji (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych), nawiązywanie współpracy z ośrodkami i instytucjami, do których wysyłani są wolontariusze do pracy systematycznej, koordynowanie pracy wolontariuszy i rozliczanie ich ze zobowiązań, a także współpraca z dorosłymi Opiekunami Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu. Kolejnym zadaniem Centrum, jest organizowanie cyklicznych szkoleń dla młodzieży i dla dorosłych Opiekunów oraz organizowanie Letnich Obozów Liderów Młodzieżowych. Poza angażowaniem młodzieży w wolontariat systematyczny, kolejnym zadaniem jest zachęcanie do wolontariatu akcyjnego, w którym angażują się wszystkie szkolne kluby. Do takich akcji międzyklubowych organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu należą np. "Dzień Wolontariusza", "Rajd Wolontariusza", "Bal Wolontariusza", "Dzień Dziecka z Arką", "Ferie z Arką", "Półkolonie z Arką".

Nasi wolontariusze niejednokrotnie organizują własne akcje charytatywne, debaty, wieczorki integracyjne, zbiórki rzeczowe i pieniężne, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozeznaniem potrzeb w swoim otoczeniu. Poza tym piszą i realizują projekty grantowe, które są odpowiedzią na potrzeby młodzieży i środowiska lokalnego.
Zwykle każdy z klubów regularnie wysyła swoich członków do pracy w tzw. wolontariacie systematycznym – w ośrodkach takich jak świetlice, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, rodzinne domy dziecka, szpitale, Teatr Powszechny, Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i  Słabowidzących  itp.

Szkolenia

 

szkolenia

Wolontariusze skupieni w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu są profesjonalnie przygotowywani do pracy wolontarystycznej. 

Przechodzą cykl szkoleń opracowany według autorskiego Programu Ewy Kamińskiej „Wolontariusz”. Szkolenia te mają na celu m. in. zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu młodzieżowego, dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia i wychowania przez pracę. Program realizowany jest corocznie przez psychologa, pedagogów, prawnika i lekarza. Na zajęciach tych, młodzież uczy się m. in. współpracy, poprawnej – asertywnej komunikacji, pracy w grupie, empatii, rozwiązywania problemów. Metodą warsztatową przepracowywane są problemy i sytuacje, z jakimi młodzi mogą stykać się w przyszłej pracy społecznej. Szkolenia kończą się otrzymaniem dyplomu.

Grupa Wsparcia

Dla wolontariuszy podejmujących pracę wolontarystyczną funkcjonuje Grupa Wsparcia. Prowadzona przez psychologa, na której młodzi mogą przepracować ewentualne problemy jakie napotkają w swojej pracy. Grupa rówieśnicza stanowi ważny punkt odniesienia, wspiera, doradza, dzieli się swoim doświadczeniem.

 

Wszystkich chętnych do pracy w wolontariacie młodzieżowym i studenckim zapraszamy do "Arki".


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437