Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka" w Radomiu

Test Innowacji "Zależność - nie znaczy bierność"

Zakończyliśmy Test Innowacji "Zależność - nie znaczy bierność"!

Test Innowacji „Zależność – nie znaczy bierność” inspirowany duchem wolontariatu i uniwersalnymi wartościami, ukierunkowanymi na dobro świadczące drugiemu człowiekowi, stawia sobie za cel polepszenie jakości życia osób, do których jest adresowany. Społeczne działania podejmowane w ramach tegoż Testu, choć same w sobie powszechnie i dobrze znane, realizowane jednak w konkretnej grupie osób zależnych i wolontariuszy przyniosły znaczące i trwałe zmiany w życiu tychże osób.


Udział w Teście Innowacji zmienił – co niejednokrotnie było podkreślane przez beneficjentów – rozumienie wagi świadczącej sobie obustronnie pomocy, a tym samym wpłynął na poprawę jakość ich życia.
Inspiracji do realizacji należy szukać w idei wolontariatu  jako dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej pracy na rzecz innych oraz regule wzajemności  jako jednej z głównych reguł w psychologii społecznej, w dużej mierze kierującej ludzkimi zachowaniami. Reguła wzajemności polega na tym, iż staramy się odwdzięczyć ludziom, którzy wyświadczyli nam przysługę. Istota tej reguły zamyka się w słowach „coś za coś”, wdzięczność. Założeniem tego mechanizmu jest wzbudzenie sympatii i wzajemności, które niejako spowodują „rewanż” ze strony otrzymującego pomoc.
Założeniem Testu jest to, aby beneficjent stał się osobą ofiarującą pomoc. Proces przejścia od osoby biernej, zależnej, potrzebującej pomocy do osoby aktywnej, sprawczej, która uwierzy w swoje możliwości i zacznie dzielić się swoimi umiejętnościami, jest zmianą świadomości tejże osoby, jest równocześnie odzyskaniem utraconego poczucia własnej wartości, skuteczności działania, zaradności i tym samym adekwatnej samooceny.
Projektując nasze dotychczasowe działania wolontarystyczne powtarzaliśmy znaną dobrze strategię organizowania pomocy dla beneficjentów poprzez wykorzystanie naszych zasobów ludzkich (konkretne umiejętności danego wolontariusza) i społecznych (konkretne i skuteczne relacje z otoczeniem naszego Stowarzyszenia). Skutkuje to wzmocnieniem więzi pomiędzy pomagającymi
a beneficjentami.
W prezentowanym Teście Innowacji pragniemy skupić większą uwagę na samym beneficjencie i jego procesie stawania się bezpośrednio ,,wolontariuszem dla innych”, a tym samym promujemy wolontariat wzajemnościowy.

Czas trwania Testowanego Projektu wyniósł 6 miesięcy, z czego przez 3 miesięcy odbywały się działania bezpośrednio związane z pracą z beneficjentami.
W tym okresie brali oni udział w działaniach, które miały:
•    wprowadzić w tematykę wolontariatu, w tym również wzajemnościowego;
•    zrozumieć istotę wzajemnego działania na rzecz drugiego człowieka;
•    eliminować poczucie lęku, strachu czy wstydu;
•    budować silny, zintegrowany zespół;
•    dawać poczucie wsparcia;
•    rozwijać umiejętności oraz pasje.

Proponowane przez nas bloki tematyczne w poszczególnych kategoriach zajęć miały za swój cel ogólny przekazanie beneficjentom – w pierwszej kolejności – podstawowej wiedzy na temat wolontariatu, tak aby mogli zastosować ją w praktyce życia. Teoria z zakresu podstaw psychologii, zagadnienia dotyczące poznania siebie, relacji interpersonalnych, przekazywane były w formie warsztatów, metodami aktywizującymi poszczególne jednostki jak i całą grupę beneficjentów.

W czasie trzech miesięcy Testu Innowacji (styczeń, luty, marzec 2018) beneficjentom zaproponowane zostały bloki zajęć, które miały pomóc im
w odkrywaniu i wdrażaniu wolontariatu wzajemnościowego. Oto rodzaje zajęć i ich wymiar godzinowy:

  • Warsztaty dla osób zależnych - 18 h

  • Grupa wsparcia dla osób zależnych - 9 h

  • Warsztaty dla wolontariuszy  - 6 h

  • Grupa wsparcia dla wolontariuszy  - 9 h

  • Zajęcia socjoterapeutyczne - 12 h

  • Konsultacje ze specjalistami  -12 h

  • Spotkania z coach’ami  -   24 h

  • Klubokawiarnia  - 30 h

  • Klubokawiarnia (warsztat artystyczny/kulinarny)   - 12 h

  • Event rozpoczynający i kończący Projekt - 10 h

 

Wiersz uczestniczki Testu

Spełnione marzenia

Gdy na zajęciach w „Arce” byliśmy,
marzenia swoje najbardziej ukryte spełnialiśmy.

Jedni wykazali się talentem w dziedzinie sztuki i kultury,
która burzy mury.

Byli też tacy, którzy potrafili odnaleźć to, co w sercu każdego pięknego jest.

To nasi kochani Opiekunowi dali nam rady przydatne w życiu
i nie pozostawili nikogo w ukryciu.

Projekt dał nam wiele umiejętności
i pokazał, że każdy z nas
choć na świecie wiele skaz
ma coś pięknego i wesołego w sobie.

Będziemy korzystać z mądrych rad,
bo bez nich nudny i szary byłby świat.

Mamy nadzieję, że cele projektu zostały spełnione.

Jeszcze raz dziękujemy za spełnienie marzeń
i serca pełne wrażeń.

W imieniu Grupy Testu Innowacji „Zależność - nie znaczy bierność”
wiersz napisała uczestniczka, Beata Badowska
 

       
 

 


Siedziba:
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel.(0 48)360 69 51
czynne: od pon. do pt.
w godz. 13:00 do 20:00
Placówka I:
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
Placówka II:
26-600 Radom
ul. Marii Gajl 24/1
Tel. 0 604 472 209
KRS 000 00 84 608
NIP: 796-24-97-177
Regon: 672-778- 288
e-mail: scmarka@gmail.com
Naszą działalność można wesprzeć dokonując wpłatę na konto:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom, ul. Piłsudskiego 15
54 1240 3259 1111 0010 0421 6437